Jaarvergadering 2020 – verschoven naar latere datum.

25 maart 2020 20:30

JAARVERGADERING

ATTENTIE: De vergadering is vanwege het Coronavirus-probleem afgelast en verschoven naar een latere datum. Deze datum wordt later bekend gemaakt.

Het bestuur van de Jazzclub Mahogany Hall nodigt de leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Plaats: Paviljoen de Zuiderzee, Zeevangszeedijk 7, 1135 PZ Edam. Tel. 0299 676394.
Datum: woensdag 25 maart 2020.
Tijd: 20.30 uur. 

AGENDA:
1. Opening.
2. Verslag Alg. Ledenverg. d.d. 25 maart 2019.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag activiteiten 2019.
5. Fin. Jaarverslag 2019. (kontributie verhoging?)
6. Verslag Kascie. / Benoeming Kascie.
7. Bestuursverkiezing. Aftredend: J. Ooms – penningmeester / L.M. van Marle – bestuurslid.
Beiden zijn herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 18 maart 2020 bij de secretaris worden opgegeven. Volgens Art. 3-11 van het Huish. Reglement moet(en) deze kandidaat(en) door minimaal 10 leden worden gekandideerd.
Tevens moet een instemmingsverklaring van deze kandidaat(en) worden overgelegd.
8. Concept-programma 4e kwartaal 2020.
9. Rondvraag.
10.Sluiting.De Notulen van de Alg. Ledenvergadering d.d. 25 maart 2019, alsmede het Jaarverslag 2019 worden bij deze digitale uitnodiging meegestuurd. Leden die geen computer hebben, krijgen de uitnodiging ca. via de post toegestuurd.

Indien men vooraf van de inhoud van de Fin. stukken 2019 kennis wil nemen, kunt u dit kenbaar maken aan onze penningmeester Jaap Ooms, tel. 0612803621 of Email jooms52@hotmail.com
Tevens kunnen deze stukken 1 uur voor de aanvang van de vergadering worden ingezien.

Edam, maart 2020.

(zie voor verdere verslagen, de eerder verstuurde Nieuwsbrief)

De secretaris.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Filed under: nieuws

Geen reacties »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment